Algemene voorwaarden - VU Oss

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen en offertes van VU Oss alsmede alle met VU Oss afgesloten overeenkomsten, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In deze voorwaarden dient ‘VU Oss’ telkens gelezen te worden als ‘Stichting Volksuniversiteit Oss en omgeving en de ter uitvoering van de overeenkomst door de stichting Volksuniversiteit Oss ingeschakelde derden’.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Wederzijdse verplichting
2.1 Offertes van VU Oss zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever verstrekt is. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar zijn beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. VU Oss zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, niet naar een resultaatverplichting, waarbij VU Oss gehouden is haar verplichtingen naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, na te komen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.2 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die VU Oss voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
2.3 Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van de medewerkers en eventuele adequate werkruimte binnen de eigen organisatie van de opdrachtgever, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

Artikel 3: Uitvoering opdracht en personeel
3.1 VU Oss bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
3.2 In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.
3.3 Vu Oss kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met VU Oss plaatsvinden. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of VU Oss, geschiedt uitsluitend in onderling overleg.
3.4 Een Opdrachtgever zal binnen een periode van 12 maanden vanaf het tijdstip van beëindiging van de opdracht of enige verlenging daarvan geen docent/trainer, dat – in welke hoedanigheid dan ook – werkzaam is voor VU Oss en bij de uitvoering van zodanige opdracht betrokken was, werkzaamheden voor zich laten verrichten, onverschillig of zulks geschiedt op basis van arbeidsovereenkomst of anderszins, noch anderszins binnen genoemde periode met de docent/trainer in zakelijke betrekking treden, alles behoudens uitdrukkelijke toestemming van VU Oss.

Artikel 4: Tarieven van maatwerk trajecten
4.1 Het is VU Oss toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.
4 2 Tijd-, reis- en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van VU Oss in het kader van de opdracht kunnen door VU Oss aan opdrachtgever worden gefactureerd. Dit wordt in de offerte expliciet vermeld.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
5.1 VU Oss factureert opdrachtgever op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door opdrachtgever. Eventuele bijkomende kosten en/of verrekeningen, factureert VU Oss achteraf middels een slotfactuur.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien de factuur binnen deze termijn niet is voldaan, zal na zeven dagen een aanmaning worden gestuurd. Dertig dagen na de factuurdatum wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht zonder dat ingebrekestelling vereist is. Tevens zullen de gemaakte administratie- en bureaukosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien betaling achterwege blijft, kan VU Oss met beroep op de onzekerheidsexceptie de (verdere) uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de kosten van VU Oss voor rekening van opdrachtgever, zowel de gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 6: Wijziging van de opdracht van maatwerktrajecten
6.1 VU Oss behoudt zich het recht voor de tijdsplanning van de opdracht te herzien, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
6.2 Indien de tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal VU Oss de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit na overleg met de opdrachtgever als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever worden bevestigd en gefactureerd.

Artikel 7: Tussentijdse beëindiging van de opdracht van maatwerktrajecten
7.1 Behalve door voltooiing van de opgedragen werkzaamheden, kan de overeenkomst – onder voorbehoud van alle rechten en weren – met onmiddellijke ingang eindigen ingeval één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of de bedrijfsvoering staakt, evenals indien één van beide partijen zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden en deze overtreding niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
7.2 In geval van het verzorgen van opleidingen, workshops, conferenties en studiedagen, behoudt VU Oss zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, dat uitsluitend ter beoordeling van VU Oss is, de overeenkomst onder restitutie van de reeds betaalde bedragen te ontbinden.

Artikel 8: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
8.1 Bij annulering of wijziging binnen twee maanden vóór de eigenlijke aanvang van de opdracht, worden alle daadwerkelijke door VU Oss gemaakte en door VU Oss te specificeren kosten aan opdrachtgever gefactureerd.
8.2 Indien voor deelname door VU Oss kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord, worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan VU Oss worden berekend aan opdrachtgever gefactureerd.
8.3 Alle onder dit artikel 8 genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 VU Oss is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door VU Oss geleverde diensten, ook indien deze schade is ontstaan door toedoen van door VU Oss bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
9.2 VU Oss is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat VU Oss voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart VU Oss voor aanspraken van derden.
9.4 Bij uitvoering van de opdracht is VU Oss niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.
9.5 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
9.6 VU Oss heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid en exclusiviteit
10.1 VU Oss is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. VU Oss zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van VU Oss aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van VU Oss, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
10.2 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door VU Oss aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van Volksuniversiteit Oss. Vermenigvuldiging en/of verspreiding en/of exploitatie van door en/of via VU Oss verstrekte informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VU Oss
10.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever staat er voor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven.
10.4 Door het aangaan van een overeenkomst met VU Oss wordt aan VU Oss toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal VU Oss uitsluitend gebruiken voor eigen activiteiten. VU Oss zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet bescherming persoonsgegevens voorstaat.

Artikel 11: Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op werken bij de uitvoering van de overeenkomst door VU Oss gemaakt berust bij VU Oss.
11.2 VU Oss is gerechtigd kennis en ervaring ongeacht in welke vorm opgedaan bij de uitvoering van deze overeenkomst aan te wenden voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en dienstverlening aan derden.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze
12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en VU Oss waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan een geschillencommissie bestaande uit een lid namens de opdrachtgever, een lid namens VU Oss en een lid aan te wijzen door deze twee leden gezamenlijk. Uitspraken van deze geschillencommissie zijn bindend

 

 

Wij laten uw medewerkers groeien

Uw medewerkers trainen we, uw organisatie ontzorgen we: van A tot Z, met korte lijnen en een zeer klantgerichte benadering. Meer weten? Ik informeer u graag over alle mogelijkheden die wij u kunnen bieden als Volksuniversiteit Oss.